Preguntes més freqüents en carpinteria de vidre, PVC i alumini

¿Carpinteria PVC o d'alumini?

Ambdues són opcions vàlides i segures. Cada material té els seus avantatges i desavantatges.

Què és el trencament del pont tèrmic (TPT)?

L’alumini és un excel·lent conductor del fred i de la calor, i no és eficaç com a aïllant tèrmic. Per a solucionar aquest problema, es va desenvolupar la tecnologia coneguda com a “trencament de pont tèrmic” (TPT), que consisteix a evitar que la cara exterior de la finestra i la interior tinguin contacte entre si mitjançant la col·locació d’un separador de goma entre el perfil exterior i el perfil interior, eliminant així la conducció i augmentant l’aïllament del marc. El principal avantatge que aporta el trencament del pont tèrmic és l’estalvi d’energia: s’aconsegueix que a l’hivern el fred de l’exterior no passi dins de la llar i que a l’estiu l’aire condicionat de l’interior no es perdi en l’exterior. Amb el trencament de pont tèrmic també s’aconsegueix limitar el problema de la condensació. En finestres o balconeres grans el fred de la matinada condensa la humitat en la part interna de la finestra fins a degotar al sòl en unes quantitats que poden ser suficients com per a formar un petit toll. Si a l’habitació tenim instal·lat parquet, és molt possible que en poc temps resulti danyat en les zones pròximes a la finestra. Un altre avantatge del trencament de pont tèrmic és que millora l’aïllament acústic de la finestra. Això, unit a un vidre d’altes prestacions, augmentarà el confort de la llar.

Què és el “marcatge CE”?

Des de l’1 de febrer del 2010, la Unió Europea obliga al fet que totes les finestres i portes que es comercialitzin disposin del Marcatge CE, un distintiu europeu que garanteix que les finestres i les portes presenten un estàndard mínim de qualitat per a poder ser distribuïts a Europa. Per a ampliar la informació sobre la normativa espanyola que desenvolupa l’aplicació del Marcatge CE pot consultar el següent enllaç:

Què és el “lacatge”?

El lacatge és un procediment de protecció de la superfície dels perfils d’alumini amb una capa de resina que pot ser aplicada en pols o líquida que serveix per a preparar l’alumini per a la seva posterior coloració.

Què és el “anoditzat”?

L’anoditzat és un procediment de protecció de la superfície dels perfils d’alumini. Amb aquest procediment s’aconsegueix crear una capa protectora (d’òxid d’alúmina) de l’alumini. La protecció de l’alumini dependrà en gran manera del gruix d’aquesta capa. Aquesta capa serveix per a protegir l’alumini de l’abrasió i la corrosió. També serveix per a facilitar la coloració de l’alumini en una limitada varietat de colors. Finalment, amb l’anoditzat també s’aconsegueix una major resistència i durabilitat de l’alumini. Les tècniques d’anoditzat han evolucionat molt amb el pas del temps, ampliant la varietat de colors de la capa de protecció de l’alumini. S’ha passat del color gris original a obtenir colors com ara or, bronze, negre i vermell, i últimament blau, gris perla i verd. Hi ha dos mètodes de coloració de la capa de protecció: coloració per sals i coloració per tints, sent la primera opció la més habitual i la que més qualitat en acabat i durabilitat garanteix.

Què és la “transmitància tèrmica”?

La transmitància tèrmica és el flux de fred o calor que es produeix entre dos ambients on hi ha temperatures diferents i que ve dau per la superfície que les separa.

Què és l' “aïllament tèrmic”?

L’aïllament tèrmic és la capacitat dels materials per a “oposar-se” al pas de la calor per conducció. S’avalua per la resistència tèrmica que tenen. La mesura de la resistència tèrmica s’expressa en m².K/W (metre quadrat i kelvin per watt). La resistència tèrmica és inversament proporcional a la conductivitat tèrmica. Tots els materials oposen resistència al pas de la calor a través d’ells. Alguns, oposen molt escassa resistència, com els metalls, per la qual cosa són excel·lents conductors tèrmics. Els materials de construcció com el guix, maons o morters tenen una resistència mitjana. Aquells materials que ofereixen una resistència alta, es diuen aïllants tèrmics. (llana de roca i llana de vidre). Quan es produeix un “forat” en l’aïllament, produït per un material molt conductor o un forat físic, es parla d’un pont tèrmic.

Què és el “vidre de cambra”?

El vidre de cambra – també anomenat vidre doble, doble vidre i fins i tot climalit – és un vidre format per almenys dues peces de vidre (interior i exterior) separades per una cambra d’aire deshidratat, disposades paral·lelament i formant una sola unitat de vidre anomenada unitat de vidre aïllant (UVA). La cambra queda garantida per un doble segellat.

Les denominacions “doble vidre” o “vidre de cambra” poden portar a confusió pel fet que les unitats de vidre aïllant poden contenir més de dos vidres i més d’una cambra d’aire. La denominació climalit (marca francesa) no és correcta perquè exclou a altres marques que també fabriquen aquest tipus d’envidraments.

El vidre de cambra constitueix un excel·lent aïllant tèrmic i acústic en comparació al vidre simple. Els vidres simples són els formats per un únic vidre, i són recomanables per a arquitectura interior (portes de vidre interiors, elements divisoris, miralls, separadors d’ambients, vidres decoratius) i exterior (integrats en baranes per a balcons o terrasses).


Quant es pot estalviar en les despeses de calefacció?

Segons la superfície de la finestra i respecte a les velles finestres amb vidre simple, amb les noves finestres, les pèrdues de calor es poden reduir en més d’un 25%.

Què és un vidre de “baixa emissivitat” o “Low-E”?

És un envidriament aïllant d’última generació. La baixa emissivitat o “low-e” és una barrera que té el vidre en una de les seves cares que reté l’energia infraroja d’ona llarga, és a dir, la calor dins de l’edifici, i redueix considerablement la transmitància tèrmica i augmenta l’eficiència energètica de l’envidriament. El vidre de baixa emissió és el resultat d’una producció d’alta tecnologia. En aquests vidres es dipositen successivament diverses capes metàl·liques amb alt contingut en plata, donant com a resultat un vidre transparent i incolor. La pèrdua d’energia a través d’un vidre amb capa metàl·lica es redueix un 70% en relació amb un vidre convencional. Utilitzant un vidre de baixa emissivitat es pot aconseguir un coeficient d’aïllament equiparable a un mur de maons de més de 30 cm. de gruix i, no obstant això, per la seva alta transparència, no es distingeix visualment d’un envidriament normal.

Que és el pvc?

El PVC és un material termoplàstic obtingut per polimerització del clorur de vinil, per a l’obtenció del qual s’utilitza com a matèria primera la sal comuna i l’etilè. La matèria primera obtinguda, és la base per a la fabricació dels perfils mitjançant un procés d’extrusió, amb una cuidada elaboració, moderna maquinària i un estricte control de qualitat. Aquesta matèria primera està realitzada sobre la base de la Norma DIN 7748 “Materials plàstics no plastificats. Classificació i designació”. La fabricació dels perfils es fa sobre la base de la Norma DIN 16.830 “Perfils de finestres altament resistents a l’impacte”, i a la Norma UNEIX 53.360 “Perfils de PVC no plastificats per a la confecció de portes i finestres susceptibles de ser utilitzats a la intempèrie”.

Quants anys pot durar un tancament de pvc?

Un tancament en pvc té durada pràcticament il·limitada. Si s’efectuen les normals operacions de manteniment en les peces de tancament i si es conserva la superfície del perfil prou neta de pols, els marcs en pvc ens brindaran un òptim comportament per dècades.

Quin tipus de manteniment necessiten les finestres de pvc?

Un gran avantatge de la finestra de pvc és la facilitat del seu manteniment. Una finestra de pvc no necessita un particular manteniment per a conservar-se en el temps. De tant en tant, caldrà lubrificar els particulars movibles dels ferratges de tancament i les juntes exteriors per a mantenir-les suaus. I per a la seva neteja serà suficient amb un drap, aigua i sabó. Per a una cura més professional els fabricants ofereixen kits especials per a la neteja i el manteniment de les finestres, que conté un específic detergent que permet obtenir amb facilitat un resultat excel·lent.

Es reciclen les finestres de pvc?

Si. El pvc és un material totalment reciclable, de tal manera que de les finestres velles se separen tots els materials que la composen -no sols el pvc, sinó també els seus components metàl·lics, les juntes i el vidre-, per a ser utilitzats en noves aplicacions en diferents camps.

Quant temps es necessita per a substituir les velles finestres per unes noves?

Sol ser qüestió d’hores. En el cas d’un pis o una casa de grandària mitjana d’un o dos dies. Les noves finestres s’emporten a l’obra completament muntades, es desmunta la vella finestra, es col·loca la nova, es fixa, s’apliquen els perfils d’acabat i se segellen hermèticament a la paret.

Què és el vidre?

El vidre –descobert fa més de tres mil anys a Orient Mitjà- és un material sòlid, dur, fràgil i transparent, obtingut per fusió a altes temperatures d’una mescla de fada (carbonat sòdic), calç i sorra, que es posa en finestres, portes i façanes per a permetre el pas de la llum.El vidre és un material que contribueix a la conservació del medi ambient. En la seva fabricació intervenen elements naturals i abundants, bàsicament sorres. En el seu reciclatge, els productes poden reciclar-se, ja que el vidre és un material ecològic, natural i durador.

Quin efecte té el gas en la cambra d'aire sobre la transmissió de calor solar?

El gas estàndard utilitzat és aire sec. L’espai entre els draps de vidre es pot omplir amb altres gasos que millorin la resistivitat tèrmica. L’argó i el criptó són les alternatives més comunes. L’argó redueix el valor K en aproximadament 0,2 W/m² pel que té una influència molt petita sobre les prestacions tèrmiques del vidre doble. A les finalitats pràctiques es pot ignorar.

L'ample o gruix de la cambra d'aire fa alguna diferència?

Per a la gamma de cambres usuals (6, 8, 12, 16 mm) disponibles, a penes té efecte.

És millor el vidre triple que el doble vidre?

El triple vidriat es pot utilitzar per a crear una mica més de control solar i aïllament tèrmic, però és més pesat, més gruixut i més car. En la majoria dels casos es poden obtenir els beneficis desitjats amb una bona selecció de les llunes del vidre doble.

Com especificar el vidre doble?

Primer s’esmenta la lluna o làmina de vidre que va a l’exterior, després la distància que els separa (cambra d’aire) i després la lluna de l’interior (exemple: 4mm+*12mm+*4mm).La posició dels revestiments o pel·lícules que s’afegeixen al vidre per a obtenir més funcions (reflectivo, baixa emissivitat, control solar) ha d’indicar-se segons la cara de la lluna de vidre en la qual està aplicada, començant des de l’exterior.

Com triar un emmarcat o perfilament per al vidre?

El perfilament o l’emmarcat que sosté el vidre, igual que la qualitat de la instal·lació, és d’importància crítica per a l’acompliment. La construcció del marc afecta el període durant el qual s’exerceix el vidre.Existeix una gran varietat d’opcions en fusta, pvc i alumini per a tancaments.

La distància respecte a la font de soroll té algun efecte?

En general el soroll va decaient amb la distància.Però és important tenir present que el soroll del carrer o del trànsit s’escolta amb més força en les plantes altes d’un edifici que en les plantes baixes degut a l’efecte de canalització i la incidència del so en la façana.

Com s'evita la descoloració que produeix la llum solar?

El vidre laminat redueix el pas dels raigs ultraviolats, causants de la descoloració, en més del 95%. Si es vol assegurar pràcticament al 100%, s’ha d’utilitzar una làmina de butil PVB més gruixuda.

Quin tipus d'esforç suporta el vidre d'una finestra?

Principalment l’embranzida (o succió) del vent. El mètode de determinació d’aquests valors està indicat en el Codi Tècnic de l’Edificació i depèn fonamentalment de la situació geogràfica, altitud i exposició.

Quina és la diferència entre el vidre termo-endurit i el vidre temperat?

L’única diferència és que, durant la fabricació, s’apliquen diferents nivells de tensió induïda al producte. Com a resultat, el vidre temperat es trenca en trossos relativament petits, per la qual cosa es considera un material de seguretat. El vidre termo-endurit es trenca en trossos més grans, de manera semblant al vidre recuit, i no es considera un material de seguretat, tret que formi part d’un producte laminat.

Tots dos tipus de vidre són més resistents al xoc tèrmic que el vidre recuit. No obstant això, a diferència d’aquest, no poden tallar-se ni trepar-se una vegada tractats tèrmicament, ni poden modificar-se (poliment de cants o gravat a l’àcid, per exemple) ja que s’afebleixen i sofreixen danys prematurs.


Com es pot controlar la condensació?

La condensació es forma quan l’aire carregat d’humitat xoca amb una superfície freda on la temperatura de la superfície és igual o menor al punt de rosada. En el punt de rosada la humitat de l’aire es condensa. Atès que l’aire calent conté més humitat que l’aire fred, en mantenir alta la temperatura de l’aire es canvia el punt de rosada. La ventilació ajuda a mantenir baixa la humitat. La col·locació de vidre de baixa emissivitat eleva la temperatura interna del vidre, per la qual cosa és menys probable que es produeixi condensació. El vidre low-e també redueix la temperatura de la cara exterior, la qual cosa pot portar a condensació externa en el vidre.

Què és la transmitància directa de la calor solar?

És la proporció de la radiació del sol que passa directament a través del vidre.

Què és la reflexió o reflectància de la calor solar?

És la proporció de la radiació del sol que és reflectida (o retornada) per la superfície del vidre.La reflexió es mesura de dues maneres, la reflexió visible i la reflexió solar. El vidre reflectant solar no necessàriament ha de ser visualment reflectant.

Què és l'absorció de la calor solar?

És el percentatge d’energia solar que absorbeix el vidre i que fa que s’escalfi. Aquest valor és indicatiu del risc de trencament per xoc tèrmic.Aquesta calor al seu torn es torna a irradiar, anant part cap a l’exterior i part cap a l’interior de l’edifici.

Què és el factor solar?

És la quantitat total de calor solar radiant que ingressa a l’edifici per transmissió directa i per re-radiació de la calor absorbida pel vidre. En altres paraules, és la suma de la transmissió solar directa, més l’absorbida pel vidre i irradiada a l’interior.

Què és el coeficient d'ombra total?

Es compara la quantitat total de calor que entra en una estada des de fonts solars amb la quantitat total de calor d’un vidre de 3 mm de gruix. O també es pot calcular prenent la transmissió total de calor solar i dividir-la per 0,87 per a obtenir el seu resultat.

Com contribueix el control solar del vidre a l'estalvi d'aire condicionat?

Amb vidres de control solar, l’equip d’aire condicionat pot ser més petit i el seu funcionament més econòmic. Els estalvis superen amb escreix el cost addicional del vidre de control solar.

Tenen la mateixa resistència un vidre laminat que vidre simple?

La resistència a la flexió d’un vidre monolític és superior a la d’un vidre laminat d’igual gruix total. L’avantatge d’aquest segon vidre és que encara que trenqui, la capa de plàstic intermèdia manté units els fragments.

Com es compara l'atenuació acústica que produeix un vidre?

Els mesuraments es realitzen d’acord amb la Norma EN 140-3 per a aïllament al soroll aeri. Els valors globals ponderats d’índex d’aïllament acústic, es calculen d’acord amb la Norma EN 717 i els resultats s’expressen de la següent manera:Indice d’aïllament a soroll aeri Rw; Índex ponderat de reducció sonora Rw (C; Ctr), sent Rw + C = Indice ponderat de reducció sonora al soroll rosa; Rw + Ctr = índex ponderat de reducció sonora al soroll de trànsit.Els resultats així obtinguts poden comparar-se en els seus valors globals. No obstant això, el comportament i els índexs de diferents materials depenen també de la freqüència (Hz) del soroll a atenuar.

Quant silenci ha d'haver-hi en un ambient?

El silenci que ha d’haver-hi en un ambient depèn de l’ús que se de a aquest ambient. El soroll de fons normal en una biblioteca és d’al voltant de 30dB. Si l’ambient es torna massa silenciós, un comença a buscar altres fonts de soroll que no hagués notat abans.Algun nivell de soroll de fons és desitjable i no s’ha de pretendre aconseguir soroll zero.

És possible solucionar el soroll dels avions i trens?

És possible ajustar el so dels avions comercials a un so equivalent al del trànsit viari, però no eliminar-lo completament. A més s’ha de tenir en compte que no tots els avions fan el mateix soroll. Els avions militars són diferents als avions comercials.El soroll del ferrocarril té un element d’alta freqüència quan es compara al trànsit viari. Es pot arribar a un nivell de soroll intern acceptable.

Com s'expressa la capacitat del vidre de reduir el soroll?

La capacitat del vidre de reduir soroll s’expressa de diverses maneres. Es pot indicar per freqüència en bandes de terç de vuitè o (més comunament) en bandes de vuitens; és a dir, la capacitat del vidre de reduir el soroll en cada freqüència. També es pot indicar com a xifres úniques com Rw ajustat per a altres fonts de soroll com el trànsit viari.

Què és el panell composite?

El panell composite és un panell multicapes compost per dues xapes d’alumini normalment lacades i pegades a una planxa de polietilè o material similar que tingui bones qualitats tèrmiques, acústiques i ignífugues. La unió s’aconsegueix per l’acció doble, química i mecànica, donant al panell composite una extraordinària resistència a la deslaminació.

"FENSTER es dedica a la fabricació i instal·lació de finestres d'alumini, acer i PVC, vidres, murs cortina, revestiments de façana i complements de protecció solar i visual."

Què opinen els nostres clients?

Philippe D., Intel·ligència Creativa.

"No és habitual trobar a una empresa com FENSTER, que compleix els timings promesos, i no es limita a executar si no proposa millores i és proactiva."

Oriol C., Constru-Olimpic.S.A.

"FENSTER té un equip humà molt bo i molt professional, trobant sempre la millor solució tècnica en les obres"

Angel M., Amsa Arquitectura.

"Els industrials de confiança són part important de l'equip d'un projecte, i sempre m'agrada comptar amb FENSTER com a integrant del meu."

Emilio F., Arquitecto

"A FENSTER he trobat un bon assessorament tècnic per als meus projectes. La qualitat del seu equip és garantia per a una bona execució."

Victor M., Artifex Infraestruct. S.L.

"El millor que puc dir de FENSTER és que quan alguna cosa no va sortir com estava previst, van saber reaccionar i solucionar el problema."

Josep Mª B., Arquitecto Técnico

"En fusteria d'alumini confio plenament en FENSTER per la seva qualitat com pel seu servei, sense oblidar el preu, sempre competitiu."

Cati M., Arquitecta

"FENSTER és una empresa responsable i seriosa que respon amb professionalitat a les necessitats dels tècnics."

Josep B., C.Perez Villora S.A.

"FENSTER és una empresa amb la qual col·laborem des de fa molts anys. Ens dóna confiança la seva experiència per a resoldre detalls no previstos."

Esther G., Aralia S.A.

"FENSTER disposa d'un gran equip humà, molt qualificat i professional. Dóna gust treballar amb empreses així."

Toni V., Nou Castor S.L.

"FENSTER, simplement un gran equip humà i professional."

Fabio B., Imvaur S.L.

"FENSTER no és només un proveïdor, a més s'implica en el teu projecte i moltes vegades t'ajuda amb idees que aporten valor o redueixen costos."

Jaume E., Teyco S.L.

"En els últims anys FENSTER s'ha convertit en un proveïdor de confiança, capaç de fer els treballs de tancament complint amb els requisits dels nostres projectes"

Ramón M., Movir 30 S.L.

"Per la professionalitat dels treballadors i la seva cultura de servei FENSTER és, a més d'un proveïdor, un col·laborador en el qual confiar."

Eugenio J., Arquitecto

"Fa molts anys que FENSTER s'ha convertit en un col·laborador del nostre despatx, participant dels projectes i aportant solucions. "

José F., Cons. J.Riera S.L.

"FENSTER és molt competitiva, ja sigui en preus així com en execució i tenint total seguretat que els seus treballs seran executats correctament, sigui quina sigui la seva complexitat."

Albert C., Arquitecto Técnico

"A FENSTER he estat tractat amb amabilitat i respecte. El producte subministrat ha estat de molt alta qualitat. Els operaris eren molt coneixedors del seu treball."

José V., Eucariota S.L

"Quedem molt contents amb l'elaboració del producte i posteriorment agraïts amb el servei post-venda de FENSTER."

"FENSTER és líder a Catalunya en l'execució de tancaments d'exterior en habitatge unifamiliar i col·lectiu, seus corporatives, oficines, hotels i edificació pública i institucional."

Solicita presupuesto
close slider

    Pide ya tu presupuesto

    Adjuntar plano o fotografía