FAQ’s: preguntes més freqüents

Fusteria PVC o al.lumini?

Ambdues són opcions vàlides i segures. Cada material té els seus avantatges i desavantatges.

Què és la ruptura del pont tèrmic (RPT)?

L’alumini és un excel·lent conductor del *frio i de la calor, i no és eficaç com aïllant tèrmic. Per a solucionar aquest problema, es va desenvolupar la tecnologia coneguda com “trencament de pont tèrmic” (*RPT), que consisteix a evitar que la cara exterior de la finestra i la interior tinguin contacte entre si mitjançant la col·locació d’un separador de goma entre el perfil exterior i el perfil interior, eliminant així la conducció i augmentant l’aïllament del marc. El principal avantatge que aporta el trencament del pont tèrmic és l’estalvi d’energia: s’aconsegueix que a l’hivern el fred de l’exterior no passi dintre de la llar i que a l’estiu l’aire condicionat de l’interior no es perdi en l’exterior. Amb el trencament de pont tèrmic també s’aconsegueix limitar el problema de la condensació. En finestres o *balconeras grans el fred de l’alba condensa la humitat en la part interna de la finestra fins a degotar al sòl en unes quantitats que poden ser suficients com per a formar un petit toll. Si en l’habitació tenim instal·lat *parquet, és molt possible que en poc temps resulti danyat en les zones properes a la finestra. Altre avantatge del trencament de pont tèrmic és que millora l’aïllament acústic de la finestra. Això, unit a un vidre d’altes prestacions, augmentarà el confort de la llar.

Què és el “marcat CE”?

Des del 1 de febrer del 2010, la Unió Europea obliga que totes les finestres i portes que es comercialitzin disposin del Marcat CE, un distintiu europeu que garanteix que les finestres i les portes presenten un estàndard mínim de qualitat per a poder ser distribuïts a Europa. Per a ampliar la informació sobre la normativa espanyola que desenvolupa l’aplicació del Marcat CE pot consultar el següent enllaç:

Què és el “lacat”?

El “lacado” és un procediment de protecció de la superfície dels perfils d’alumini amb una capa de resina que pot ser aplicada en pols o líquida que serveix per a preparar l’alumini per a la seva posterior coloració.

Què és el “anodizat”?

El “anodizado” és un procediment de protecció de la superfície dels perfils d’alumini. Amb aquest procediment s’aconsegueix crear una capa protectora (d’òxid d’alúmina) de l’alumini. La protecció de l’alumini dependrà en gran mesura de l’espessor d’aquesta capa. Aquesta capa serveix per a protegir l’alumini de l’abrasió i la corrosió. També serveix per a facilitar la coloració de l’alumini en una limitada varietat de colors. Finalment, amb el *anodizado també s’aconsegueix una major resistència i durabilitat de l’alumini. Les tècniques de *anodizado han evolucionat molt amb el pas del temps, ampliant la varietat de colors de la capa de protecció de l’alumini. S’ha passat del color gris original a obtenir colors tals com or, bronze, negre i vermell, i últimament blau, grisa perla i verda. Hi ha dos mètodes de coloració de la capa de protecció: coloració per sals i coloració per tints, sent la primera opció la més habitual i la qual més qualitat en acabat i durabilitat garanteix.

Què és la “transmitancia tèrmica”?

La transmitancia tèrmica és el flux de fred o calor que es produïx entre dos ambients on hi ha temperatures distintes i que ve donat per la superfície que les separa.

Què és l'“aïllament tèrmic”?

L’aïllament tèrmic és la capacitat dels materials per a “oposar-se” al pas de la calor per conducció. S’avalua per la resistència tèrmica que tenen. La mesura de la resistència tèrmica s’expressa en m².K/W (metre quadrat i *kelvin per watt). La resistència tèrmica és inversament proporcional a la *conductividad tèrmica. Tots els materials oposen resistència al pas de la calor a través d’ells. Alguns, oposen molt escassa resistència, com els metalls, pel que són excel·lents conductors tèrmics. Els materials de construcció com el guix, maons o morters tenen una resistència mitja. Aquells materials que oferixen una resistència alta, es diuen aïllants tèrmics. (llana de roca i llana de vidre). Quan es produïx un “forat” en l’aïllament, produït per un material molt conductor o un forat físic, es parla d’un pont tèrmic.

Què és el “vidre de càmera”?

El vidre de càmera – també cridat vidre doble, doble *acristalamiento i fins i tot *climalit – és un vidre format per almenys dues peces de vidre (interior i exterior) separades per una càmera d’aire deshidratat, disposades paral·lelament i formant una sola unitat de vidre cridada unitat de vidre aïllant (RAÏM). La càmera queda garantida per un doble segellat.

Les denominacions “doble acristalament” o “vidre de càmera” poden dur a confusió degut al fet que les unitats de vidre aïllant poden contenir més de dos vidres i més d’una càmera d’aire. La denominació *climalit (marca francesa) no és correcta perquè exclou a altres marques que també fabriquen aquest tipus de *acristalamientos.

El vidre de càmera constituïx un excel·lent aïllant tèrmic i acústic en comparança al vidre simple. Els vidres simples són els formats per un únic vidre, i són recomanables per a arquitectura interior (portes de vidre interiors, elements divisoris, miralls, separadors d’ambients, vidres decoratius) i exterior (integrats en baranes per a balconades o terrasses).

Quant es pot estalviar en despesses de cal.lefacció?

Segons la superfície de la finestra i respecte a les velles finestres amb vidre simple, amb les noves finestres, les pèrdues de calor es poden reduir en més d’un 25%.

Què és un vidre de “baixa emisivitat” o “Low-E”?

És un acristalament aïllant d’última generació. La baixa *emisividad o “*low-i” és una barrera que té el vidre en una de les seves cares que reté l’energia infraroja d’ona llarga, és a dir, la calor dintre de l’edifici, i reduïx considerablement la *transmitancia tèrmica i augmenta l’eficiència energètica del *acristalamiento. El vidre sota *emisivo és el resultat d’una producció d’alta tecnologia. En aquests vidres es dipositen successivament diverses capes metàl·liques amb alt contingut en plata, donant com resultat un vidre transparent i incolor. La pèrdua d’energia a través d’un vidre amb capa metàl·lica es reduïx un 70% en relació amb un vidre convencional. Utilitzant un vidre de baixa *emisividad es pot arribar a un coeficient d’aïllament equiparable a un mur de maons de més de 30 cm. d’espessor i, no obstant això, per la seva alta transparència, no es distingeix visualment d’un acristalament normal.

Què és el pvc?

El PVC és un material termoplàstic obtingut per polimerització del clorur de vinil, per a l’obtenció del qual s’utilitza com matèria primera la sal comuna i l’etilè. La matèria primera obtinguda, és la base per a la fabricació dels perfils mitjançant un procés de *extrusión, amb una cuidada elaboració, moderna maquinària i un estricte control de qualitat. Aquesta matèria primera està realitzada sobre la base de la Norma DIN 7748 “Materials plàstics no plastificats. Classificació i designació”. La fabricació dels perfils es fa sobre la base de la Norma *DIN 16.830 “Perfils de finestres altament resistents a l’impacte”, i a la Norma UNEIX 53.360 “Perfils de PVC no plastificats per a la confecció de portes i finestres susceptibles de ser utilitzats a la intempèrie”.

Quants anys pot durar un tancament de pvc?

Un tancament en pvc té durada pràcticament il·limitada. Si s’efectuen les normals operacions de manteniment en les peces de tancament i si es conserva la superfície del perfil suficientment neteja de pols, els marcs en pvc ens brindaran un òptim comportament per dècades.

Quin tipus de manteniment necessiten les finestres de pvc?

Un gran avantatge de la finestra de *pvc és la facilitat del seu manteniment. Una finestra de pvc no necessita un particular manteniment per a conservar-se en el temps. De tant en tant, caldrà lubrificar els particulars mobibles dels herratges de tancament i les juntes exteriors per a mantenir-les suaus. I per a la seva neteja serà suficient amb un drap, aigua i sabó. Per a una cura més professional els fabricants oferixen kits especials per a la neteja i el manteniment de les finestres, que conté un específic detergent que permet obtenir amb facilitat un resultat excel·lent.

Es reciclen les finestres de pvc?

Si. El pvc és un material totalment reciclable, de tal manera que de les finestres velles se separen tots els materials que la componen -no només el pvc, sinó també els seus components metàl·lics, les juntes i el vidre-, per a ser utilitzats en noves aplicacions en diferents camps.

Quant de temps es necessita per substituir les velles finestres amb unes noves?

Sol ser qüestió d’hores. En el cas d’un pis o una casa de grandària mitja d’un o dos dies. Les noves finestres es duen a l’obra completament muntades, es desmunta la vella finestra, es col·loca la nova, es fixa, s’apliquen els perfils d’acabat i se segellen hermèticament a la paret.

¿Què és el vidre?

El vidre –descobert fa més de tres mil anys a l’Orient Mitjà- es un material sòlid, dur, fràgil i transparent, obtingut per fusió a altes temperatures d’una barreja de sosa (carbonat sòdic), cal i sorra, que es posa a finestres, portes i façanes per permetre el pas de la llum.

El vidre és un material que contribueix a la conservació del medi ambient. En la seva fabricació intervenen elements naturals i abundants, bàsicament sorres. En el seu reciclat, els productes poden reciclar-se, ja que el vidre és un material ecològic, natural i durador.

¿Quin efecte te el gas en la càmera d’aire sobre la transmissió de la calor solar?

El gas estàndard utilitzat és aire sec. L’espai entre els panys de vidre es poden emplenar amb altres gasos que milloren la resistivitat tèrmica. L’argó i el criptó són les alternatives més comunes. L’argó redueix el valor K en aproximadament 0,2 W/m2 pel que te una influència molt petita sobre les prestacions tèrmiques del vidre doble. A les finalitats pràctiques es pot ignorar.

¿L’ample o grossor de la càmera d’aire fa alguna diferència?

Per a la gama de càmeres usuals (6, 8, 12, 16 mm) disponibles, amb prou feines té efecte.

¿¿Es millor el vidre triple que el doble vidre?

El triple envidrat es pot utilitzar per crear alguna cosa més de control solar i aïllament tèrmic, però és més pesat, més gruixut i més car. En la majoria dels casos es poden obtenir els beneficis desitjats amb una bona selecció de les llunes del vidre doble.

¿Com especificar el vidre doble?

Primer s’esmenta la lluna o làmina de vidre que va a l’exterior, desprès la distància que els separa (càmera d’aire) i desprès la lluna de l’interior (exemple: 4mm+12mm+4mm).

La posició dels revestiments o pel•lícules que s’afegeixen al vidre per obtenir més funcions (reflectiu, baixa emissivitat, control solar) s’ha d’indicar segons la cara de la lluna de vidre en la qual està aplicada, començant des de l’exterior.

¿Com escollir un emmarcat o perfileria per el vidre?

La perfileria o el emmarcat que sosté el vidre, al igual que la qualitat de la instal•lació, és d’ importància crítica per a l’acompliment. La construcció del marc afecta el període durant el qual s’exerceix el vidre.

Existeix una gran varietat d’opcions en fusta, pvc i alumini per tancaments.

¿La distància amb respecte a la font de soroll té algun efecte?

Pel general el soroll va decaient amb la distància.

Però és important tenir present que el soroll del carrer o del tràfic s’escolta amb més força en les plantes altes d’un edifici que en les plantes baixes degut als efectes de canalització i la incidència del soroll en la façana.

¿Com s’evita la decoloració que produeix la llum solar?

El vidre laminat redueix el pas dels rajos ultraviolats, causants de la decoloració, en més del 95%. Si es vol assegurar pràcticament al 100%, s’ha d’utilitzar una làmina de butil PVB més gruixuda.

¿Quin tipus d’esforç suporta el vidre d’una finestra?

Principalment l’embranzida (o succió) del vent. El mètode de determinació d’aquests valors està indicat en el Codi Tècnic de l’Edificació i depèn fundamentalment de la situació geogràfica, altitud i exposició.

¿Quina és la diferència entre el vidre termo-endurit i el vidre temperat?

L’única diferència és que, durant la fabricació, s’apliquen diferents nivells de tensió induïda al producte. Com a resultat, el vidre temperat es trenca en trossos relativament petits, pel que es considera un material de seguretat. El vidre termo-endurit es trenca en trossos més grans, de forma semblant al vidre recuit, i no es considera un material de seguretat, a menys que formi part d’un producte laminat.

Ambdós tipus de vidre són més resistents al xoc tèrmic que el vidre recuit. No obstant això, a diferència d’aquest, no poden tallar-se ni trepar-se un cop tractats tèrmicament, ni poden modificar-se (polit de cantells o gravat al àcid, per exemple) ja que es debiliten i pateixen danys prematurs.

¿Com es pot controlar la condensació?

La condensació es forma quan l’aire carregat d’humitat xoca amb una superfície freda on la temperatura de la superfície és igual o menor al punt de rosada. En el punt de rosada la humitat de l’aire es condensa. Donat que l’aire calent conté més humitat que l’aire fred, al mantenir alta la temperatura de l’aire es canvia el punt de rosada. La ventilació ajuda a mantenir baixa la humitat. La col•locació de vidre de baixa emissivitat eleva la temperatura interna del vidre, pel que és menys probable que es produeixi condensació. El vidre low-e també redueix la temperatura de la cara exterior, el que pot portar a condensació externa en el vidre.

¿Que és la transmitància directa de la calor solar?

És la proporció de la radiació del sol que passa directament a través del vidre.

¿Que és la reflexió o reflectància de la calor solar?

És la proporció de la radiació del sol que es reflectida (o torada) per la superfície del vidre. La reflexió es mesura de dos maneres, la reflexió visible i la reflexió solar. El vidre reflectiu solar no necessàriament té que ser visualment reflectiu.

¿Que és l’absorció de la calor solar?

És el percentatge d’energia solar que absorbeix el vidre i que fa que s’escalfi. Aquest valor és indicatiu del risc de ruptura per xoc tèrmic. Aquesta calor la vegada es torna a irradiar, anant part cap a l’exterior i part cap a l’interior de l’ edifici.

¿Que és el factor solar?

És la quantitat total de calor solar radiant que ingressa a l’edifici per transmissió directa i per re-radiació de la calor absorbit per el vidre. En altres paraules, és la suma de la transmissió solar directa, més la absorbida per el vidre i irradiada a l’interior.

¿Que és el coeficient d’ombra total?

Es compara la quantitat total de calor que entra en una estància des de fonts solars amb la quantitat total de calor d’un vidre de 3 mm d’espessor. O també es pot calcular prenent la transmissió total de la calor solar i dividir-la per 0,87 per obtenir el seu resultat.

¿Com contribueix el control solar del vidre a l’estalvi d’aire condicionant?

Amb vidres de control solar,l’equip d’aire condicionat pot ser més petit i el seu funcionament més econòmic. Els estalvis superen el cost addicional del vidre de control solar.

¿Tenen la mateixa resistència un vidre laminat que un vidre simple?

La resistència a la flexió d’un vidre monolític o simple és superior a la d’un vidre laminat d’igual espessor total. L’ avantatge d’ aquest segon vidre és que encara que es trenqui, la capa de plàstic intermitja manté units els fragments.

¿Com es compara l’atenuació acústica que produeix un vidre?

Les mediacions es realitzen d’acord a la Norma EN 140-3 per aïllament al soroll aeri. Els valors globals ponderats d’índex d’aïllament acústic, es calculen d’acord a la Norma EN 717 i els resultats s’expressen de la següent manera: Índex d’aïllament a soroll aeri Rw; Índex ponderat de reducció sonora Rw (C; Ctr), sent Rw + C = Índex ponderat de reducció sonora al soroll rosa; Rw + Ctr = Índex ponderat de reducció sonora al soroll de tràfic.

Els resultats així obtinguts poden comparar-se en els seus valors globals. No obstant, el comportament i els índex de diferents materials depenen també de la freqüència (Hz) del soroll a atenuar.

¿Quant silenci ha de haver en un ambient?

El silenci que ha de haver en un ambient depèn de l’ús que es doni a aquest ambient. El soroll de fons normal en una biblioteca és al voltant de 30dB. Si l’ambient es torna massa silenciós, un comença a buscar altres fonts de soroll que no hagués notat abans. Algun nivell de soroll de fons és desitjable i no s’ha de pretendre arribar a soroll zero.

¿És possible solucionar el soroll dels avions i trens?

És possible ajustar el soroll dels avions comercials a un soroll equivalent al del trànsit vial, però no eliminar-lo completament. A demés s’ha de tenir en compta que no tots els avions fan el mateix soroll. Els avions militars són diferents als avions comercials.

El soroll del ferrocarril té un element d’alta freqüència quan se’l compara al trànsit vial. Es pot arribar a un nivell de soroll intern acceptable.

¿Com s’expressa la capacitat del vidre de reduir el soroll?

La capacitat del vidre de reduir soroll s’expressa de varies maneres. Es pot indicar per freqüència en bandes de terç d’ octau o (més comunament) en bandes de octaus; es a dir, la capacitat del vidre de reduir el soroll en cada freqüència. També es pot indicar com xifres úniques com Rw ajustant per altres fonts de soroll com el trànsit vial.

¿Que és el panell composite?

El panell composite és un panell multicapes composat per dos xapes d’alumini normalment lacades i enganxades a una planxa de polietilè o material similar que tingui bones qualitats tèrmiques, acústiques i ignífugues. La unió s’aconsegueix per l’acció doble, química i mecànica, donant al panell composite una extraordinària resistència a la des laminació.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR